Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Απώλεια του ελέγχου υποδομών φυσικού αερίου της Χώρας


ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ! ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ!
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ»
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
:
«Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να ενεργοποιήσω το ενδιαφέρον σας σχετικά με τη δρομολογηθείσα πώληση του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), δια της οποίας η Χώρα μας θα απωλέσει τον έλεγχο των σημερινών και μελλοντικών υποδομών φυσικού αερίου. Ήδη ολοκληρώθηκε από το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» (λες και οι αγωγοί αποτελούν Ιδιωτική Περιουσία του Δημοσίου) η πρώτη φάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων αγοραστών στις 30.03.2012 (δια υποβολής σχετικών φακέλων στη UBS Λονδίνου). Η προσπάθειά μου για την ενημέρωση σχετικά με την πώληση του ΔΕΣΦΑ έγκειται στη συνεργασία που είχα με την εταιρεία ως δικηγόρος.
Δυστυχώς, η πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης, αναφερόμενη απλώς στην πώληση της «θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΠΑ», προσπαθεί να υποβαθμίσει το ρόλο του ΔΕΣΦΑ τόσο στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας όσο και στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της Χώρας. Περιέργως, οι περισσότεροι πολιτικοί σιωπούν.


Ο ΔΕΣΦΑ έχει στην κυριότητά του, λειτουργεί, διαχειρίζεται και αναπτύσσει τους αγωγούς φυσικού αερίου στη Χώρα μας, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ειδικότερα, ο ΔΕΣΦΑ έχει την κυριότητα τόσο του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου και όλων των κλάδων αυτού, όσο και των προγραμματισμένων και μελλοντικών επεκτάσεων του δικτύου αγωγών φυσικού αερίου. Ομοίως, έχει την κυριότητα των εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα και των προγραμματισμένων επεκτάσεων αυτών. Επίσης, ο ΔΕΣΦΑ είναι κύριος και όλων των λοιπών έργων υποστήριξης των αγωγών, όπως σημεία εισόδου μετρητικών σταθμών, εγκαταστάσεις συμπίεσης, αποσυμπίεσης κλπ. Οι ανωτέρω υποδομές (ήτοι το αποκαλούμενο «Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου») χαρακτηρίζονται εκ του νόμου ως «δημόσιας ωφέλειας», τα δε έργα που σχετίζονται με αυτές ως έργα «μείζονος εθνικής σημασίας» (βλ. άρθρα 6, 7 και 8 του ν. 3428/2005, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 67 και 68 του ν. 4001/2011).


Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ μέσω της μητρικής εταιρείας ΔΕΠΑ («Δημόσια Επιχείρηση Αερίου», με αντικείμενο την εμπορία του φυσικού αερίου). Συγκεκριμένα, η ΔΕΠΑ κατέχει το 100% του ΔΕΣΦΑ και το Ελληνικό Δημόσιο το 65% της ΔΕΠΑ.
Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 201/15.02.2012 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων και το κεφάλαιο Β.ΙΙ. του «Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, το Ελληνικό Δημόσιο πρόκειται να απωλέσει – και μάλιστα άμεσα - τον έλεγχο του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δια της πωλήσεως του 31% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ εκ του συνόλου του 65% που κατέχει σήμερα μέσω της μητρικής ΔΕΠΑ. Έτσι το Ελληνικό Δημόσιο θα κατέχει πλέον μόνο το 34% των μετοχών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, σε αντίθεση, μάλιστα, με ό,τι συμβαίνει, εξ όσων γνωρίζω, στα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το κράτος έχει τον έλεγχο του αντίστοιχου Διαχειριστή.


Ως γνωστόν, οι υποδομές των κύριων πηγών ενέργειας αποτελούν μέρος του δημόσιου πλούτου, ενώ το δικαίωμα των πολιτών σε οικονομική, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στην ενέργεια άπτεται θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων. Για τον λόγο δε αυτόν, οι φορείς που εκμεταλλεύονται τις υποδομές αυτές (εάν δεν είναι το ίδιο το Δημόσιο) πρέπει να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και όχι μόνο το μέγιστο δυνατό κέρδος. Εξάλλου, η οικονομική ευρωστία του ΔΕΣΦΑ, η αύξηση των κερδών του εν μέσω οικονομικής κρίσης και η αναμενόμενη σημαντική κερδοφορία του για τις επόμενες δεκαετίες, τον καθιστούν ένα σημαντικό πόλο οικονομικής ανάπτυξης για τους Έλληνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα καθαρά κέρδη του ΔΕΣΦΑ για το έτος 2011 σημείωσαν θεαματική άνοδο της τάξεως του 150 % σε σχέση με τα κέρδη του προηγούμενου έτους.
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα, όμως, να ενεργοποιήσω το ενδιαφέρον σας, όχι τόσο για τους ανωτέρω λόγους, για τους οποίους ο ΔΕΣΦΑ πρέπει να παραμείνει υπό τον έλεγχο του Ελληνικού κράτους, αλλά κυρίως για το ρόλο των υποδομών φυσικού αερίου στην εξωτερική πολιτική της Χώρας και στην προάσπιση ζωτικών εθνικών συμφερόντων.
Η Χώρα μας αποτελεί ενεργειακό κόμβο της ευρύτερης περιοχής και, στο άμεσο μέλλον, πρόκειται να ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στην ευρασιατική ενεργειακή πολιτική. Αυτό το οφείλει κυρίως στην προγραμματισθείσα διέλευση αγωγών φυσικού αερίου από την επικράτειά της (όπως και στη γενικότερη προγραμματισθείσα ανάπτυξη του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου).
Ήδη, όπως γνωρίζετε, ένας από τους ελάχιστους πλέον λόγους που η Ελλάδα μπορεί ακόμη να αξιώνει από τους ξένους να τη λαμβάνουν – στοιχειωδώς - υπ' όψιν στις αποφάσεις τους είναι η ενέργεια και κυρίως οι – υφιστάμενοι και οι μελλοντικοί - αγωγοί φυσικού αερίου. Είναι γνωστό (και το βλέπουμε καθημερινά) το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων, των Αμερικανών, των Ρώσων και των Ισραηλινών τόσο για τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω της επικράτειάς μας, όσο και για τα πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Χώρα μας.
Θα είναι πραγματικά τραγικό η Χώρα μας να μην μπορεί να αποφαίνεται κυριαρχικώς και με γνώμονα αποκλειστικά και μόνο το δημόσιο συμφέρον για τη λειτουργία και ανάπτυξη του εθνικού συστήματος των αγωγών φυσικού αερίου. Η βαρύτατη βλάβη της Χώρας μας καθίσταται ακόμη περισσότερο προφανής, εάν συνεκτιμήσουμε την πιθανή αξιοποίηση νέων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή και, επομένως, την ανάγκη σημαντικών επεκτάσεων του δικτύου των εθνικών αγωγών φυσικού αερίου. Λαμβάνοντας στοιχειωδώς υπ' όψιν τη σημασία των υποδομών φυσικού αερίου για τη Χώρα μας, προκαλούνται πράγματι εύλογα ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμότητα της δρομολογηθείσας μερικής πώλησης του ΔΕΣΦΑ.


Εύλογα αναρωτιέται κανείς με τί ποσό θα μπορούσε να καλυφθεί η βαρύτατη βλάβη σε βάρος της εθνικής οικονομίας και του εν γένει εθνικού συμφέροντος από την απώλεια του κρατικού ελέγχου όλων των σημερινών και μελλοντικών υποδομών φυσικού αερίου;
Γιατί οι υπεύθυνοι για την πώληση των μετοχών του ΔΕΣΦΑ δεν μεριμνούν, ώστε το κράτος να διατηρήσει το 51 % τουλάχιστον των μετοχών του ΔΕΣΦΑ και να μην απωλέσει τον έλεγχο των υποδομών;
Αναλογίζονται οι υπεύθυνοι τί σημαίνει ο "ενεργειακός σχεδιασμός" της Ελλάδας να βρίσκεται στα χέρια ιδιωτών και μάλιστα ξένων ; Αυτοί – και όχι κυριαρχικώς η Ελληνική Πολιτεία – θα αποφαίνονται εάν και πώς θα υλοποιούνται νέες διαδρομές αγωγών φυσικού αερίου!
Είναι προφανές ότι η πώληση βασικών για την εθνική ανάπτυξη υποδομών, σε συνδυασμό με την απώλεια άλλων ζωτικής σημασίας υποδομών (όπως η Ύδρευση) και την πώληση (αντί για την αξιοποίηση) λιμανιών, περιοχών εξαίρετου φυσικού κάλλους κλπ, θα αποκλείσει πλέον και την όποια πιθανότητα μελλοντικής οικονομικής ανόρθωσης και αυτονομίας (οικονομικής και πολιτικής) της Χώρας μας.
Δυστυχώς, η πώληση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ενισχύει την πεποίθηση ότι στόχος κάποιων δεν είναι η μελλοντική ευημερία των Ελλήνων με ίδιες δυνάμεις, αλλά η απόλυτη οικονομική εξάρτηση και εκμετάλλευση της Χώρας.


Υ.Γ. Το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» (που συστάθηκε με το ν. 3986/2011) θα υλοποιήσει όλο το πρόγραμμα πώλησης της Δημόσιας Περιουσίας και δη των ζωτικής σημασίας υποδομών της Χώρας (όπως αγωγοί φυσικού αερίου, ύδρευση, λιμάνια, δάση, παραλίες κλπ). Το εν λόγω πενταμελές Δ.Σ. – και όχι μία εκλεγμένη Κυβέρνηση ή η Βουλή – θα αποφασίσει σε ποιόν και με ποιό τίμημα συμφέρει τη Χώρα να πωλήσει τους αγωγούς της, τα λιμάνια της κλπ ! Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ν. 3986/2011, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου παρίστανται υποχρεωτικώς ως «παρατηρητές» δύο μέλη διορισθέντα από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του Ταμείου (που γνωμοδοτεί υποχρεωτικώς για τα θέματα της πώλησης) τρία από τα επτά μέλη υποδεικνύονται από τους ανωτέρω ξένους «παρατηρητές» ! Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3986/2011, όλο το ποσό που θα εισπραχθεί από την πώληση της Δημόσιας περιουσίας μας θα κατατεθεί υποχρεωτικά στους πιστωτές για την αποπληρωμή του χρέους, χωρίς έτσι να επιτρέπεται ούτε ένα ευρώ να πάει για την ανάπτυξη της Χώρας (και ανεξαρτήτως των λοιπών αναγκών του Ελληνικού λαού)! Και μάλιστα σε μία εποχή που είναι δεδομένο ότι η περιουσία της Ελλάδος, λόγω της κρίσης, θα πωληθεί σαφώς κάτω από την πραγματική της αξία. Την αυτονόητη αυτή πραγματικότητα "τόλμησε" και διατύπωσε δημοσίως μέχρι και ο πρώην οικονομικός σύμβουλος του Ταμείου, η διεθνής εταιρεία Houlihan Lokey. Αποτέλεσμα: το Ταμείο απέλυσε την εν λόγω εταιρεία.
Με εκτίμηση,
Αλέξανδρος Σ. Σαρηβαλάσης
e mail: asarivalassis@glss-law.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Δικηγορικ γραφείου «Γκίκας – Λαζαράκος- Σαρηβαλάσης- Σταυρόπουλος & Συνεργάτες»
Αθήνα, 19 Απριλίου 2012

Δημοσιευθηκε στο τεύχος 134 των ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΛ 61. και στον ιστότοπο www.iskra.gr

3 σχόλια:

 1. Μα το μόνο υπουργείο που έβγαλε τόσες αποφάσεις σε τόσο λίγες μέρες είναι το περιβάλλοντος. Όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει κι όλα τα χαρίζει μισοτιμής ακόμα κι αν είναι θησαυροφόρα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το φυσικό αέριο εισάγεται στη χώρα μας μέσω αγωγών υψηλής πίεσης, που διαχειρίζεται ο ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου). Η πορεία του συνεχίζεται μέσα από δίκτυα μέσης πίεσης, χαλύβδινοι σωλήνες με ονομαστική πίεση λειτουργίας 19bar ή 10bar, στους οποίους συνδέονται μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές καθώς και οι σταθμοί διανομής που τροφοδοτούν τα δίκτυα χαμηλής πίεσης.
  Μέσα από το δίκτυο χαμηλής πίεσης εξυπηρετούνται οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις.

  Σήμερα το δίκτυο φυσικού αερίου της ΕΠΑ Αττικής περιλαμβάνει περίπου 3.000 km αγωγών χαμηλής πίεσης σε πάνω από 60 δήμους στην Αττική. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από 1.800 νέα km (με ονομαστική πίεση λειτουργίας 4bar και υλικό κατασκευής πολυαιθυλένιο) που σχεδίασε, κατασκεύασε, έλεγξε και ενεργοποίησε η ΕΠΑ Αττικής από το 2002 και έπειτα, 700 km (με ονομαστική πίεση 4 bar) που παρέλαβε η ΕΠΑ Αττικής από τη ΔΕΠΑ το 2002, έλεγξε και ενεργοποίησε, καθώς και 500 km παλαιού δικτύου (με ονομαστική πίεση λειτουργίας 23 mbar και υλικό κατασκευής πολυαιθυλένιο ή χυτοσίδηρο) που παρέλαβε η ΕΠΑ Αττικής από τη ΔΕΦΑ (το παλαιό δίκτυο συναντάται κυρίως στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας και σταδιακά αντικαθίσταται).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο ελληνοιταλικός αγωγός (ITGI) καλύπτει εξ άλλου τη μερίδα του λέοντος από το επενδυτικό πρόγραμμα 2010-2014, με περισσότερα από 800 εκατ. ευρώ σε σύνολο 1,3 δις. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται συνολικά 15 έργα, τα οποία έχουν ως εξής:

  1.Εγκατάσταση σταθμού συμπίεσης φυσικού αερίου στον κεντρικό αγωγό του Συστήματος Μεταφοράς στη Ν. Μεσημβρία (61,2 εκατ.)

  2.Επέκταση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) από τον κεντρικό αγωγό προς Αλιβέρι (74,4 εκατ.)

  3.Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της νήσου Ρεβυθούσας (159 εκατ. ευρώ)

  4. Νέοι σταθμοί Μέτρησης ή και Ρύθμισης σε Καρδίτσα, Τρίκαλα, Κόρινθο (6,8 εκατ.)

  5.Επέκταση του Συστήματος στην Πελοπόννησο μέχρι την Μεγαλόπολη (130 εκατ.)

  6.Σύνδεση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της ENDESA HELLAS στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας (έχει ολοκληρωθεί)

  7.Επέκταση του ΕΣΜΦΑ από τον κεντρικό αγωγό προς Θίσβη για την σύνδεση της μονάδας ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΙ (14,1 εκατ.)

  8. Σύνδεση της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της Χαλυβουργικής στην Ελευσίνα (8 εκατ.)

  9. Σύνδεση της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της Corinthos Power στους Αγ. Θεοδώρους (3 εκατ.)

  11. Τροφοδότηση Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων «Αλουμίνιον Α.Ε.» από το ΕΣΦΑ (2,5 εκατ.)

  12. Τεχνικές μελέτες για αγωγό Υψηλής Πίεσης Κομοτηνή-Θεσπρωτία (χερσαίο τμήμα του ελληνοϊταλικού αγωγού, 6,5 εκατ.)

  13. Αγωγός Κομοτηνή-Θεσπρωτία (κατασκευή του έργου): 800 εκατ.

  14. Έργα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (2,59 εκατ.)

  15. Έργα εκσυγχρονισμού του ΕΣΦΑ (25,54 εκατ.)

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σε αυτό το μικρό τόπο μπορείτε ευκολα να ξεχωρίσετε τους εθνικούς νταβατζήδες από τους εθνικούς μπεταντζήδες;;