Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012

Μνημόνιο και Δικαιοσύνη


Γόρτυνα Ρεθύμνου, ιερό του Απόλλωνα

Άρθρο του ΑΛΕΞΗ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
«ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ έκπληξη αποτέλεσαν οι πρόσφατες αποφάσεις του Ειρη­νοδικείου Αθήνας (585, 586, 587 και 599/2012), με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι αρχικές μειώ­σεις των μισθών και λοιπών αποδο­χών που προέβλεψαν οι ν. 3833/2010 και 3845/2010 (πρώτο Μνημόνιο). Οι αποφάσεις αυτές κατέληξαν σε εντε­λώς διαφορετικές δικαστικές κρίσεις από την υπ' αριθ. 668/2012 απόφα­ση της Ολομέλειας του ΣτΕ, που έκρι­νε ότι οι περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις είναι συμβατές με το ελ­ληνικό Σύνταγμα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο!
ΠΕΡΑ από τις προκαταρκτικές νομικές σκέψεις και κρίνοντας και από τις αι­τιολογικές εκθέσεις των σχετικών νό­μων, το Ειρηνοδικείο Αθηνών (κυρί­ως η 599/2012) αποφάνθηκε ότι οι περικοπές αποδοχών και επιδομάτων των υπαλλήλων της«ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.» (θυ­γατρική της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.») «έχουν ως βάση τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και τη δανεια­κή της αφερεγγυότητα και δεν έχουν ληφθεί επί της ουσίαςγια το γενικό δη­μόσιο ή εθνικό συμφέρον».


ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ αναφορά στις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος (άρθρα 4 παρ.5, 22 παρ. 2, 25 παρ.1 εδ. δ', 26 παρ.1,106 παρ.1 εδ. α'), των ΔΣΕ 151/1978 και 154/1981,του Ευρωπαϊ­κού Κοινωνικού Χάρτη, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα κ.λπ., έκρινε την αιτιολογία των περικοπών «προφανώς ελλιπή». Έτσι, έθεσε τις σχετικές διατάξεις εκτός νομιμότητας αφού παραβιάζουν την αρχή της ανα­λογικότητας λαμβάνονται χωρίς αντι­σταθμιστικά μέτρα ανακούφισης των πολιτών (αλλ' αντιθέτως συνοδεύονται από σκληρά φοροεισπρακτικά μέτρα) και συνιστούν ανεπίτρεπτη επέμβαση στη συλλογική αυτονομία.
ΠΕΡΑ όμως από την εξαιρετική νομική αιτιολόγηση, που θα ζήλευε ακόμη και η νομική εγκυρότητα του Ανώτατου Ει­δικού Δικαστηρίου, ιδιαίτερη εντύπω­ση προκαλεί η διεισδυτικότητα στη σύλ­ληψη της τελολογίας των νομικών κα­νόνων και της ουσίας του νομικού μας πολιτισμού. Αντί κρούοντας τη νομική υπεράσπιση των σχετικών διατάξεων και την αιτιολογική έκθεση του νόμου, στην οποία ο νομοθέτης ισχυρίζεται ότι «οι αλλαγές αυτές κρίνονται αναγκαί­ες προκειμένου να σταλεί το μήνυμα ότι η χώρα έχει λάβει την απόφαση να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της να προσελκύσει επενδύσεις κι έτσι να προωθήσει την απασχόληση και την αναπτυξιακή της πολιτική προς όφε­λος των αδυνάτων πολιτών...», η επι­μένουσα στην ουσία και τον σκοπό των νομικών διατάξεων ειρηνοδίκης απαντά με τρόπο νομικώς φιλοσοφικώς και κοινωνιολογικώς απαράμιλλο: «...στους λόγους όμως του γενικότε­ρου συμφέροντος δεν εντάσσεται η αποστολή μηνύματος προς τους εταίρους ότι η χώρα επιθυμεί να γίνει πιο
ανταγωνιστική...».


Ο ΑΜΕΤΡΟΕΠΗΣ, θρασύς και μερο­ληπτικά νεοφιλελεύθερος νομοθέτης του Μνημονίου θεωρεί ότι οι θελήσεις των Αγορών, που εποφθαλμιούν τον πλούτο των κοινωνιών των αδύναμων κρίκων, ταυτίζονται με το κοινωνικό και εθνικό συμφέρον! Έτσι, προσπερνά τις ανθρώπινες και εθνικές ανάγκες καταστρέφει τις συλλογικές κατακτή­σεις υποβαθμίζει το επίπεδο συνεν­νόησης των κοινωνικών εταίρων και διαγράφει τον «σιδερένιο» νόμο των ταξικών διακρίσεων. Εν τέλει, «πετά στον κάλαθο των αχρήστων» την κι­νητήρια δύναμη του πολιτισμού, την «εναντιοτροπή» (για να θυμηθούμε επιτέλους και τον δικό μας Ηράκλει­το), τώρα που οι Ευρωπαίοι επιστή­μονες ανακαλύπτουν το γονίδιο της δημιουργίας...
ΑΛΛΑ, δυστυχώς η κυρίαρχη πολιτική τάξη δεν έχει το σθένος ούτε να ζητήσει από τον Μόντι την κάλυψη των θέσεων των δασκάλων που διδάσκουν τα «γκρεκάνικα» στα επιμένοντα ελληνι­κά χωριά της Μεγάλης Ελλάδας ούτε να αποστείλει δικούς μας δασκάλους για τη συνέχιση ενός πολιτιστικού θαύματος!


Στη χώρα μας συγκρούονται πλέον δύο κόσμοι: Η κοινωνική βάση που με τις παραδόσεις της αμύνεται στην κατεδάφιση του εθνικού, κοινω­νικού και εργασιακού πολιτισμού και η ξεκομμένη -από τις ρίζες της- πολιτι­κή υπερδομή, που, παραδομένη στο αδικαίωτο βρυξελληνικό πνεύμα, προ­σπαθεί, με την παραπλάνηση, τον φό­βο και την υπηρετική λογική, να διατη­ρήσει το καταστροφικό, αντιανθρώπινο, αντικοινωνικό και αντεθνικό Μνη­μόνιο. Χαιρετίζουμε τις ελπιδοφόρες δικαστικές αποφάσεις και τους άξιους δικαστικούς λειτουργούς.
(*)0 Αλέξης Π. Μητρόπουλος είναι βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. και πρόεδρος της Ενωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους.
*Το άρθρο αυτό έχει δημοσιευθεί και στην Real news 8-7-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε αυτό το μικρό τόπο μπορείτε ευκολα να ξεχωρίσετε τους εθνικούς νταβατζήδες από τους εθνικούς μπεταντζήδες;;